Vilkår ved bruk av fellesrom

English follows

Generelt

 • Når fellesrom reserveres i en helg, vil reservasjonen gjelde for hele helgen, fra fredag til søndag.
 • Låntaker av fellesrommet må ha gyldig husleiekontrakt i gjeldende studentby.
 • Låntaker er økonomisk ansvarlig for alle skader, mangler eller falske utrykninger som følge av arrangementet.
 • Låntaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden.
 • Ved skade, ikke godkjent vask, tilkalling av Securitas, utløste alarmer etc. faktureres låntaker de faktiske kostnader.
 • SiA’s boligreglement gjelder også for lån av fellesrom. Det innebærer blant annet at det skal være ro etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager.
 • Alle fellesrom er røykfrie, dette gjelder også damping og e-sigaretter
 • Antall personer som kan oppholde seg i fellesrommet er oppgitt i reservasjonsskjema.
 • Nøkkel leveres tilbake innen kl. 10.00 påfølgende arbeidsdag.

Renhold

 • Rommet, forgang, toaletter og tilstøtende utearealer skal være vasket/ryddet innen kl. 10.00 neste dag.
 • Alt av søppel og tomflasker må fjernes.
 • Ved manglende rengjøring bestiller vi rengjøring fra eksternt firma. Ansvarlig person faktureres de faktiske kostnader som tilkommer.
 • SiA vil sjekke rommet etter tilbakelevering av nøkkel.

Brannsikkerhet

 • Låntaker skal gjøre seg og sine gjester kjent med rømningsveier og tilgjengelig slukkeutstyr, samt ha kontroll på at brannsikkerheten ivaretas.
 • Alle rømningsveier skal til enhver tid holdes frie for hinder.
 • I noen fellesrom er det adresserbar brannalarmsentral for hele bygningsmassen. Det er kun brannvesen som skal håndtere og eventuelt tilbakestille sentralen.

Securitas Bomiljøvakt Kristiansand 22 97 10 71 
Securitas Bomiljøvakt Grimstad      22 97 10 85 

 

Terms of use for common room

In general 

 • For reservations during the weekend, the common room will always be reserved from Friday until Sunday.  
 • Borrower of the common room must have a valid housing contract in the same student house. 
 • Borrower is financially responsible for all damages, missing things or emergencies due to the social event. 
 • Borrower is responsible for the behavior of their guests. 
 • Damages, not approved cleaning/emergency calls to Securitas, triggered alarms etc. will be invoiced borrower. 
 • SiA`s Housing Rules applies. That means among other things peace and quiet after 11PM on weekdays and after midnight before public holidays. 
 • Smoking is not allowed in the common rooms. 
 • The maximum number of people who can stay in the common room is stated in the reservation form. 
 • The key is to be delivered back within 10AM the following workday. 

Cleaning 

 • The common room, hallway, toilets, and outdoor areas must be cleaned by 10AM the next day. 
 • Garbage and empty bottles must be removed. 
 • If the cleaning is not approved the responsible student will be charged for cleaning. 
 • SiA checks the room after receiving back the key. 

Fire Safety 

 • The borrower must make themselves known with escape routes and firefighting equipment, make sure that fire safety is obtained. 
 • All fire escapes must be kept free and accessible. 
 • Some common rooms has an addressable fire alarm central for the entire buildings. Only the fire brigade can handle and reset the alarm central. 

Securitas, Secruity service Kristiansand 22 97 10 71 
Securitas, Secruity service Grimstad       22 97 10 85 

SiA Bolig og Studentservice, Kristiansand

Telefon: 40 00 10 18
E-post: sia@sia.no
Adresse: Universitetsveien 3A
4630 Kristiansand

Se i kart

Buss stopp: UiA v/Spicheren

Åpningstider finner du her.

SiA Bolig og Studentservice, Grimstad

Telefon: 40 00 90 07
E-post: bolig.grimstad@sia.no
Adresse: Jon Lilletunsvei 9
4879 Grimstad

Se i kart

Buss stopp: Øygårdsdalen

Åpningstider finner du her