Start forening

Finner du ikke den foreningen du ønsker? Da kan en mulighet være å starte en ny forening. Vi gir deg stegene til hvordan en ny studentforening kan opprettes.

Viktige spørsmål å stille seg før man starter en forening:

Skal man opprette en forening er det det lurt å tenke gjennom spørsmålene under. Det er ikke all aktivitet og møteplasser som trenger å etableres som en forening, for å bli gjennomført. 

  • Ønsker du at gruppen skal være et demokrati hvor medlemmene sammen bestemmer gruppens retning? 
  • Ønsker du at gruppen skal kunne søke om penger for å gjøre aktivitetene enda bedre? 
  • Ønsker du at gruppen skal fortsette å eksistere også etter at du er ferdig å studere? 
  • Er du forberedt på å gjennomføre styremøter, valg, generalforsamlinger og andre formaliteter som er nødvendig for at gruppen skal være registrert som en forening? 

Om svaret er ja på spørsmålene over er det lurt å opprette din aktivitet som en forening.

Følg stegene under for å opprette din forening.  

Slik starter du en forening:

Steg 1

Oppstartsgruppe

I startskuddet for å opprette en forening burde det være etablert en oppstartsgruppe bestående av 3-6 personer. Det er denne gruppen som utarbeider foreningens formål, lager utkast til vedtekter, planlegger og gjennomfører arbeidet mot at foreningen skal bli stiftet. Ideelt sett er noen av disse medlemmene med videre i styret til foreningen.  

Ønsker man å starte en forening, men ikke har fått med andre i en slik oppstartsgruppe, oppfordrer vi til å spre ordet på sosiale medier, slik at man klarer å etablere en slik kjerne, som gjennomfører denne jobben. Dette sikrer både at foreningen er ønsket av flere og at jobben gjennomføres. 

Steg 2

Hvilken type forening?

Før man utarbeider foreningens vedtekter må det avklares hvordan type forening man skal opprette. I dette skiller man mellom to former: 

Studentaktivitet: Gjennom en studentaktivitet samles studenter sammen til en fast regelmessig aktivitet på tvers av studieretninger og høyere utdanningsinstitusjoner. Studentaktiviteter skal derfor være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder (SiA)

Linjeforening: Er et sosialt-faglig nettverk som bidrar med sosiale/faglige arrangementer gjennom et studieår innenfor bestemte studieretninger, årskull og utdanningsinstitusjon. Disse er derfor i hovedsak ikke åpne for alle semesterregistrerte studenter. 

Er du en forening hvor hovedtyngden av medlemmene er UiA-studenter da kan du søke medlemskap hos Studentorganisasjonen i Agder (STA). Da vil dere følge en annen prosess i opprettelsen av foreningen enn det som skisseres videre. Medlemskap i STA gir automatisk tilgang til å søke midler fra Velferdstinget i Agder (VT) og ressurser på denne siden er også tilgjengelig for foreningene.

Er man en forening utenfor UiA, eller en forening ved UiA som ikke ønsker å søke medlemskap hos STA, da følger man prosessen videre, for opprettelse av en forening. Da kvalifiseres foreningen til å søke midler fra VT.

Steg 3

Vedtekter

Vedtektene er de grunnleggende reglene i foreningen. De sier blant annet noe om hva som er formålet til foreningen, hvordan foreningen skal drives, valg skal avholdes og hvordan foreningen skal avvikles.   

Alle foreninger må utarbeide egne vedtekter og de kan kun endres av årsmøte til foreningen. Er foreningen ny? Da er det stiftelsesmøtet som vedtar forslag til vedtekter. 

Skal foreningen søke økonomisk støtte fra VT, kan ikke vedtektene kan stride mot VT's vedtekter

Last ned mal her

 

Steg 4

Stiftelsesmøte

En forening opprettes (stiftes) ved at det opprettes en avtale mellom medlemmene, dette skjer på stiftelsesmøte.  møtet beslutter medlemmene formelt å stifte foreningen, formålet til foreningen, vedtar vedtektene og budsjett og velger styre til foreningen.  

Under stiftelsesmøte må det opprettes et stiftelsesdokument. Dette trenger man for å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret, og å motta eget organisasjonsnummer. Her finner du mal til stiftelsesmøte Brønnøysundregistrene.

Steg 5

Registrere foreningen i BR register

Alle foreninger som ønsker å søke penger fra VT må være registret i Brønnøysundregisteret og ha en egen bankkonto. Når man er registrert får foreningen et organisasjonsnummer, og kan dermed opprette en bankkonto på vegne av foreningen.  

For å registrere et lagt eller forening i Brønnøysundregisteret må det sendes samordnet registreringsmelding hos Brønnøysundregistret.

Her kan du lese om veien til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet. Oversikten viser i fire enkle steg hva som må til for å opprette en forening og hvordan foreningen blir registrert i Brønnøysundregisteret. 
For flere tips kan du se på denne samlesiden hos Brønnøysundregisteret. 

Steg 6

Økonomisk støtte

Gratulerer, alle punktene er gjennomført.

Har dere gjennomført alle stegene riktig kvalifiserer dere foreningen til å søke økonomisk støtte hos VT.

Er dere en studentaktivitet som er åpen for alle? Da anbefaler vi at dere sender en mail til aktivstudent@sia.no, slik at vi kan legge dere inn under oversikten "Finn forening". Vi anbefaler også at dere søker tilgang i studentkalenderen slik at dere kan legge ut arrangementene dere planlegger.

Les mer om økonomisk støtte/finansiering her

Gjør deg kjent med vanlige begreper:

Oppstartsgruppe

Oppstartsgruppen utgjør de som går sammen for å starte en studentforening. Oppstartsgruppen forbereder dannelsen av foreningen som nødvendige dokumenter, konstituerende møte og formål med foreningen. 

 

Vedtekter

De grunnleggende reglene i foreningen som alle medlemmene må forholde seg til. De kan kun vedtas av et årsmøte. 

Budsjett

Budsjett er en plan over økonomiske prioriteringer. Det beskriver hvilke inntekter og kostnader foreningen tror de vil ha for en gitt periode.

Regnskap

Regnskapet er en oversikt over foreningens faktiske inntekter og kostnader, for en gitt periode. 

Stiftelsesmøte

Stiftelsesmøtet er det møtet hvor foreningen opprettes. På møtet velges foreningens første styre, vedtektene bestemmes og man kan vedta foreningens budsjett. For å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret må foreningen gjennomføre et stiftelsesmøte.

Årsmøte

Årsmøte er den øverste myndigheten i foreningen, og det er medlemmene i foreningen som utgjør årsmøte. Gjennomføring av årsmøtet er regulert i vedtektene.

Protokoll

Det skal skrives protokoll fra stiftelsesmøte og generalforsamling. Protokollen skal vise hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble gjort og oversikt over valgt styre. Protokollen skal «bekreftes» av to protokollunderskrivere som skal signere protokollen. 

Linjeforening

En linjeforening er en studentforening som ikke er åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Det er et sosialt-faglig nettverk som bidrar med sosiale og faglige arrangementer gjennom et studieår, innenfor bestemte studieretninger og utdanningsinstitusjon. Alle studenter som er innenfor riktig studieretning og utdanningsinstitusjon er automatisk medlem i sin linjeforening. 

Studentaktivitet

Studentaktivitet er en studentforening som er åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Her samles studenter på tvers av studieretninger og høyere utdanningsinstitusjoner til felles aktiviteter. For å bli med i en studentaktivitet må du aktivt melde seg inn som medlem.